Privacy Policy (นโยบายความเป็นส่วนตัว)

Privacy Policy (นโยบายความเป็นส่วนตัว) นโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นสิ่งสำคัญที่ทางเรา royaleevents.org ให้ความสำคัญ เนื่องจากเราเข้าใจถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของคุณ นี่คือเนื้อหาเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัวที่จะช่วยรักษาข้อมูลของท่านตามกฏของบริษัท

1.การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล: เว็บไซต์ของเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เช่น การลงทะเบียนหรือการใช้บริการ ข้อมูลเหล่านี้อาจรวมถึงชื่อ ที่อยู่ อีเมล และข้อมูลการเงิน

2.การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล: ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณในการใช้งาน การติดต่อเกี่ยวกับการบริการ และการปรับปรุงบริการที่เกี่ยวข้อง

3.การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล: เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่ถูกเปิดเผยให้แก่บุคคลที่สาม ยกเว้นกรณีที่กฎหมายบังคับหรือกฎหมายอนุญาต

4.การควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล: คุณมีสิทธิ์ในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และคุณสามารถร้องขอให้เราลบข้อมูลหรือเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูล

5.ความปลอดภัยของข้อมูล: เราจะดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

6.การใช้คุกกี้: เว็บไซต์ของเราอาจใช้คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของคุณ เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน

7.การเปลี่ยนแปลงนโยบาย: ทางเราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวในอนาคต เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงเราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลหรือบนเว็บไซต์

การใช้บริการของเว็บพนันแสดงถึงความยินยอมของคุณต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดไว้ การเรียนรู้และปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวเหล่านี้จะช่วยให้คุณมั่นใจในการใช้งานอย่างมีความปลอดภัยและเป็นประโยชน์